Privacy en veiligheid

De Soetelaer stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop. In dit privacybeleid leggen we uit hoe wij jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens waarborgen. Dit privacybeleid heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten die een bestelling plaatsen.

Alle gegevens die je verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld en altijd conform de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij verwerken jouw gegevens enkel voor het doel waarvoor wij je gegevens hebben verkregen.

Verwerkingsverantwoordelijke:

De Soetelaer is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Onze bedrijfsgegevens zijn:
De Soetelaer, Wilhelminastraat 28, 9611 JW Sappemeer.
Kamer van Koophandel nummer: 51697335
B.T.W.-nummer: 850 132 198 B01

Wijzigingen:

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, op deze pagina vindt u altijd de meest recente.

Ontvangers:

Bepaalde gegevens die je aan ons verstrekt kunnen worden gedeeld met door ons ingeschakelde derden zoals postverwerkers en externe vervoerders. Deze partijen verwerken je persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van De Soetelaer. De Soetelaer verzekert zich ervan dat in dat geval contractuele bepalingen voorzien dat derden je persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in dit privacybeleid en dat de derden beveiligingsmaatregelen hebben getroffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen een niet toegelaten verwerking ervan en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan je persoonsgegevens.

Jonger dan 16:

Wanneer je nog geen 16 bent, mag je ons alleen persoonsgegevens verstrekken als je hiervoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die dit privacybeleid heeft gelezen.

Beveiliging en bewaartermijn:

De persoonsgegevens die wij via de website verzamelen zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. De Soetelaer bewaart de persoonsgegevens zo lang de wet dat voorschrijft. Bij de beveiliging en de opslag van je persoonsgegevens zal De Soetelaer altijd voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Vragen:

Wanneer je een vraag of opmerking verstuurt via de website verwerken wij de door jouw opgegeven persoonsgegevens waaronder je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres en de beschrijving van je vraag of opmerking. Wij verwerken deze gegevens ter afhandeling van jouw vraag of opmerking en om met je in contact te komen om je vraag of opmerking af te handelen. Deze verwerking van jouw informatie is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van De Soetelaer, namelijk om service te kunnen bieden. Wij zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Website:

Bij elk bezoek aan de website herkent onze webserver automatisch het IP-adres. Bij een bezoek aan de Website bewaren wij daarnaast:
– jouw e-mailadres als je vragen plaatst op de website;
– jouw e-mailadres als je dit aan ons communiceert;
– de domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar de website te gaan;
– alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op de website geraadpleegd hebt.

Deze informatie gebruiken wij uitsluitend om:
– de inhoud van de website te verbeteren en beter af te stellen op de wensen van onze       bezoekers;
– het aantal bezoeken op de website te kunnen vaststellen.

Op welke wijze worden je persoonsgegevens beschermd?

De Soetelaer neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wat zijn je rechten?
Op grond van de privacywetgeving heb je als betrokkene een aantal rechten. In dit hoofdstuk binnen het privacybeleid wordt vermeld om welke rechten het gaat en op welke wijze je deze rechten kunt inroepen.

Verzoeken kunnen worden gedaan via: info@desoetelaer.nl

De mogelijkheid bestaat dat we een verzoek van je afwijzen, bijvoorbeeld omdat je verzoek ongegrond of buitensporig is of omdat we (wettelijk gezien) niet aan je verzoek kunnen of hoeven voldoen. We zullen je ook van een afwijzing op de hoogte stellen. Verder bestaat de mogelijkheid dat we je vragen jezelf te identificeren voordat we je verzoek in behandeling nemen.

We wijzen je er op dat je, in het geval wij een verzoek van je afwijzen, het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzagerecht
Je hebt het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen of wij op jou betrekking hebbende persoonsgegevens verwerken. Indien dit het geval is, zullen we je in overeenstemming met de wet een kopie van de over jou verzamelde persoonsgegevens verstrekken.

Recht op rectificatie
Je hebt het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste op jou betrekking hebbende persoonsgegevens in te dienen. Indien mogelijk, heb je tevens het recht aanvullende persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van jouw persoonsgegevens volledig te maken.

Recht om vergeten te worden
Je hebt het recht om te verzoeken tot het wissen van (bepaalde) op jou betrekking hebbende persoonsgegevens (het recht op vergetelheid). Indien je verzoek wordt toegekend, zullen we de betreffende persoonsgegevens verwijderen.

Recht op beperking
Je hebt het recht een verzoek in te dienen tot beperking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat, indien het verzoek tot beperking wordt gehonoreerd, we gedurende de termijn van de beperking jouw persoonsgegevens niet verder zullen verwerken tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Als je bezwaar maakt, zullen we jouw privacy belangen afwegen tegen onze bedrijfsbelangen. Als jouw belang zwaarder weegt, zullen we jouw persoonsgegevens niet verder verwerken.

Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. We zullen de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou ter beschikking stellen zodat je deze aan een derde partij kunt overdragen.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt, tenzij De Soetelaer verplicht is om op grond van wetgeving je gegevens langer te bewaren.

Verkoop van persoon gegevens.

De Soetelaer verkoopt nooit persoonlijke gegevens of data aan derden.

Vragen of klachten?

Heb je vragen hebt over ons privacybeleid kan je altijd contact met ons opnemen per e-mail via info@desoetelaer.nl Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens en kom je er met ons niet uit, dan kun je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Reacties zijn gesloten.